Imkersvereniging “Ruinen & Omstreken”

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

> terug naar startpagina


RUINEN. Naar wij vernemen hebben de enkele leden hier van den Algemeene Nederlandschen Bijkersbond besloten, den heer Giersbergen, den onvermoeiden woordvoerder voor dien bond uit te nodigen, hier een spreekbeurt te vervullen. ’t Doel is het bijken ook te dezen plaatse in nieuwe banen te leiden, meerdere leden te winnen om zoodoende eene afdeling te vormen.


 9 september 1911

RUINEN. Van welingelichte zijde vernemen we, dat de bijkers geen reden tot groote tevredenheid hebben. Het onderscheid met het vorige jaar is groot. ’t Gewin zal beneden het middelmatige blijven.

 23 september 1911

RUINEN  Hoewel het geen best jaar voor de bijkers is geweest, heeft de heer F.J. Nijboer aan den Ruinerdijk geen klagen. Hij kwam van 8 op 25 korven, waarvan er maar drie beneden de 20 pond wogen. De prijs van den honing is goed. Van een vijftal bijkers alhier, werd door den heer S. Kok te Hoogeveen de honing opgekocht à 16½ ct. Het pond, uit korven, wegende 20 pond en zwaarder. De levering had plaats in ’t pakhuis van den heer H. Jakobs. Mooier leverantie kan men wel niet bedenken.

 Frèens Nijboer zal later ien ‘t jaor een van de oprichters van oenze verening wezen. Hef  hij hier opzettelijk de kraante ezöcht um an te geven daj mit samenwarking meer bereiken kunt as allent?

 Ien de Möppeler kraante van 28 oktober 1911 leze wij een uutgebreid bericht aover het oprichten van oenze verening:

RUINEN, 25 Oct. Voor een stampvolle zaal hield de heer L. van Giersbergen, leeraar bijenteelt te Wageningen, gisteravond in ’t logement Hofman aan den Ruinerdijk eene lezing over bijenteelt.

In een alleraardigste causerie toonde hij eerst aan het nut der bijenteelt in verband met land- en tuinbouw, vervolgens de ontwikkeling van één bij uit één cel, om te eindigen met de voordeelen op te sommen, welke gelegen zijn in het zich vereenigen tot den bond. Spreker zei, dat de bijenteelt al heel oud was, blijkende uit de overblijfsels van was, die men in de paalwoningen vond, uit de honing als het eenige verzoetingsmiddel in den ouden tijd; uit de wastienden, waarvan gesproken wordt in de archieven van oude kerken. Toen leefde de bij in ’t wild, thans zijn zij ‘n huisdier  geworden. Groot is het nut, dat de bij doet, zoo groot, dat voor den land- en tuinbouw de waarden niet onder cijfers zijn te brengen. De bij is de overbrengster van het stuifmeel van de eene bloem op de andere. Zonder dat geen vrucht! Treffende voorbeelden van koolzaadakkers en kersenboomgaarden waar de bijenstallen ontbraken, zodat de zaad- en vruchtvorming ophield, werden gegeven. In Australië, thans de grootste bijenmarkt waren 2 bijen gladder dan 2 Engelsche deskundigen, die het raadsel maar niet konden oplossen, waarom de kerseboomen niet droegen!

Na de pauze kwam de eigenlijke bijenteelt aan de beurt. Door middel van platen gaf spreker een duidelijk inzicht in de inrichting van den  korf en een helder overzicht van de ontwikkeling uit het ei tot bij. Van ei tot bij duurt 21, van ei  tot koningin 16, van ei tot dar 24 dagen. De naam moeder is beter dan koningin. Het voedsel voor de bij bestaat uit 3 deelen: honig, water en stuifmeel. In ’t najaar voere men suiker, in ’t voorjaar honig. Om dezen tijd van ’t jaar mogen beslist geen darren in den korf aanwezig zijn. Zoo ze er zijn, dan deugt de koningin (moeder) niet. In den winter late men de korven rustig staan, lette dan op de vijanden der bijen, als daar zijn: meesjes,  kat,  kip,  muizen en spechten. Het bijgeloof, dat nog omtrent de bijen heerscht, werd onder handen genomen en een goede duw gegeven.

De voordeelen van vereeniging tot eene afdeeling zijn, dat men op de vergaderingen zijn belangen op den voorgrond kan brengen; dat men kan profiteeren van de door het Hoofdbestuur bij de Regeering losgemaakte accijnsvrije suiker;  dat men het maandschrift ter lezing ontvangt; dat men vaker gebruik kan maken van de boeken uit de bibliotheek en dat men gezamenlijk den honing kan verkoopen. Spreker eindigde zijn leerrijke onderhoudende voordracht met dank te brengen aan de heeren Sikkens en Nijboer, die  het initiatief voor deze vergadering hadden genomen en wenschte hun geluk met het behaalde succes; de belangstelling was zoo groot, dat de zaal alle aanwezigen niet kon bevatten en de menschen op de deel stonden te luisteren.

Van de gelegenheid tot het doen van vragen werd een druk gebruik gemaakt.

Staande de vergadering traden 31 personen tot lid van den Nederlandschen bijkersbond toe, zoodat hier eene afdeeling is gevormd. Tot voorlopg bestuur werden gekozen de heeren F.J. Nijboer, H. Sikkens te Ruinen en W. Dekker te Ruinerwold.

21 september 1912

Door het bestuur van den bijkersbond “Ruinen en omstreken” is de honing uit korven (zooals ze in ’t veld staan) verkocht aan den heer S. Kok te Hoogeveen, à 14 ct. per pond. De bijen worden aan den Ruinerdijk bij Hofman ontvangen.

31 oktober 1912


RUINEN. Zoo kan er nog wat van komen. Door een onzer bijkers werden 15 bijen verkocht voor de som van 150 gld. Er waren korven bij met een vierde opzetsel!


1 jan 1913


RUINEN. Het getal leden van den bijkersbond “Ruinen en omstreken”is, sedert de oprichting ( 1 Jan 1912) tot leden vermeerderd van 45 tot 62. Voor de raathoning werd gemaakt van 50 tot 60 ct pond. Voor de bakkershoning 28 ct. per ½ kilo, terwijl de was werd verkocht voor 80 à 87 ct. per pond. Het getal opzetters (wintervolken) bedraagt 745, waarvan 715 korven (vaste bouw) en 30 kasten (losse bouw). Wat het honinggewin betreft, was de voorjaarsdracht zeer goed, de zomerdracht uitmuntend, de najaarsdracht beneden middelmatig.


5 febr. 1913


RUINEN, 3 Febr. Ten huize van den heer J. Hofman aan den Ruinerdijk, had gisteren vergadering plaats van de leden van den bijkersbond “Ruinen en omstreken”. Slechts 12 personen waren aanwezig. Als nieuwe leden werden aangenomen de heeren J. Snoeken te Havelte, P. Alberts en H. Alberts Sr. te Ruinen. Tot bestuursleden werden verkozen de heeren F.J. Nijboer, J.J. Koning, beiden te Ruinerdijk, P. Alberts te Ruinen, J.R. Tissingh en H. Nijstad, beiden te Ansen.

Alsnu kwam aan de orde de trekking van de nummers, die ieder lid verpicht is op zijn korf aan te brengen bij den honingverkoop.

Vervolgens had de bestelling van accijnsvrije suiker plaats, voor welke ontvangst, volgens schrijven van den heer J. Waninge, secretaris der afdeeling Dwingeloo, nog mogelijkheid bestaat. Staande de vergadering werd 222 K.G. besteld. Ook was hierover een schrijven ontvangen van ’t bestuur van den Bond van Afdeelingen in het Noorden, geteekend door de heeren K. Stienstra en K. Poel.

Voor de bestelling van de korvenverf waren 2 biljetten ingekomen: een van den heer H.A. Lonsain alhier, die inschreef à 42 ct. per K.G. en een van den heer L. Postma te Hoogezand, die noteerde de roode verf à 35 ct., de blauwe à 45 ct per K.G. Met algemeene stemmen werd de leverantie gegund aan den heer Lonsain. Door de aanwezige leden werd opgave gedaan van 42 K.G. verf.

Nadat door den secretaris mededeeling was gedaan dat de afdeeling dit jaar begint met 52 leden, werd de vergadering door den voorzitter gesloten.


19 april 1913


RUINEN. Naar we vernemen hebben zich de heeren P. Alberts, H. Lubbinge, F. Nijboer, H. Nijstad, J. Koning, en F. Hartsuiker (de laatste te Ruinerwold) bereid verklaard het bestuur van den bijkersbond “Ruinen en omstreken” bij de verschillende werkzaamheden bij te staan. Daardoor wordt de aanstelling van een bode overbodig.


30 aug. 1913


RUINEN. In de heden gehouden vergadering van de afdeling Ruinen van den Nederlandschen bijkersbond, in ’t logement Hofman aan den Ruinerdijk, zou de vraag behandeld worden: hoe verkoopen wij onze bijen het voordeeligst? Door de slechte opkomst (slechts 7 leden waren present) werd besloten met de beantwoording der vraag te wachten tot de volgende week, wanneer ook aan de orde zal komen de bestelling van accijnsvrije suiker, opgave van opzetters etc.


17 sept. 1913


RUINEN. Nu de tijd van aangifte verstreken is, blijkt dat bij den heer F.J. Nijboer, secretaris van den hier bestaanden bijkersbond, door 33 leden eene bestelling is gedaan van 850 K.G. accijns-vrije suiker. Het ijmkersbedrijf, dat eenige jaren kwijnde, begint te herleven. Er komen nieuwe bijkers bij en de stallen worden grooter. Zeker is de hulp van regeeringswege hieraan niet vreemd.


25 maart 1914


RUINERDIJK, gem. Ruinen. De Vrijdagnamiddag gehouden verg. van de afd. Bijenbond Ruinen en oms., ten huize van J. Hofman, was door het slechte weer maar matig bezocht. Van de te behandelen punten kwam eerst aan de orde het bezichtigen en in ontvangst nemen van “Rookers’, vervaardigd door den heer L. van Gijssel te Berghuizen, gem. Ruinerwold, welke in orde werden bevonden en aller goedkeuring wegdroegen. Ook werden bijendoeken en bijenkappen in ontvangst genomen van den heer H. A. Beil, welke ook zonder op- of aanmerkingen werden goedgekeurd. Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering, te houden op 7 April, werd met bijna algemeene stemmen gekozen den heer F. Nijboer en tot diens plaatsvervanger de heer J. J. Koning. Beiden namen de benoeming aan.

De levering van bijenkorvenverf werd weer gegund aan den heer H. Lonsain te Ruinen, voor dezelfde prijs als verleden jaar. Ter sprake kwam om een gestreng toezicht te houden als er soms bijkers zijn die lokkorven hier en daar plaatsen, hetgeen volstrekt niet mag.

Na nog eenige bespreking werd de verg. gesloten.


5 sept. 1914

(advertentie)

Bijenverkoop - Ruinerdijk

_________

Door de LEDEN van de afd. Bijenbond Ruinen

en Omstr. worden t e k o o p a a n g e b o d e n

op

W o e n s d a g 9 S e p t. ,


ten huize van J. HOFMAN ,


pl.m 300 Korven met bijen

en eenige Kostbijen.


Inschrijving moet geschieden voor Korven

met en zonder volken en uitgestort van 12

tot 2 uur.


Aanvang der VERGADERING voor de

leden om 11 uur.


Getrouwe opkomst zeer gewenscht.


Namens Bestuur,

F. J. Nijboer, Secr.


12 sept. 1914


RUINEN. In de gistermiddag gehouden vergadering ten huize van den heer Hofman aan den Ruinerdijk van de leden van de Bijkersbond “Ruinen en omstreken”, werd besloten de partij bijen niet te gunnen.

 

Op 19 september kwaamp der een neie advertèensie ien de kraante :

HONINGVERKOOP

De Afd. Bijenbond Ruinen en Omstr.

biedt aan:

pl.m. 300 korven Honig

waarbij enige mooie kostbijen.

Inschrijvingsbiljetten vóór of op Maandag

21 Sept. ten huize van J. Hofman, Ruinerdijk,

gem. Ruinen.

De inschrijving kan plaats hebben met en zonder

volken of uitgebroken tot  3 uur namiddags,

waarna de LEDENVERGADERING plaats heeft.

Namens het Bestuur,

F. Nijboer, Secr.

 Op 26 september 1914 stund daorop het volgende berichien ien de Möppeler:

 RUINERDIJK. Op de gehouden Bijen verkoop van de Afd. Ruinen en Omstr. Op Maandag 21 dezer ten huize van J. Hofman waren 5 inschrijvingsbiljetten ingeleverd, waarvan de hoogste inschrijver was de firma H. van Esso te Meppel, 13 cent pond, dood gewogen. De levering is aan haar gegund.

 Ien de Möppeler kraante van woensdag 10 september 1924 stund:

Bij de heer J.J. Koning, secretaris-penningmeester van de bestaande afdeling van den Bijkersbond, werd opgave gedaan door 23 leden van in totaal 10 baal accijnsvrije suiker.

Op 27 september stund ien de kraante het volgende berichie:

Door het bestuur van de Afdeling Ruinen en Omstreken van den Nederlandsche Bijkersbond is de partij honing uit 200 korven gegund aan den hoogste inschrijver, den heer Ogterop te Hoogeveen à ƒ 0,51 per kg. Ingeschreven was mede door den heer A. Bralten te Meppel à ƒ 0,485 per kg.

Op 11 october 1924 schreef de correspondent ien de Möppeler:

RUINEN. Omtrent de levering van den honing door de hier bestaande Bijkersbond vernemen we nader, dat door 30 leden 240 korven werden te koop gepresenteerd, waaruit werd gebroken 2023,5 kg, gemiddeld dus 8,5 kg uit elke korf. Het honinggewin is dit jaar middelmatig geweest. Al de leden waren het er over eens, dat het met den heer Ogterop uit Hoogeveen, kooper der partij, prettig zaken is te doen.

Op 27 juli 1925 schreef de correspondent ien de Möppeler:

RUINEN. Dat bijenzwermen soms vreemde plaatsen kunnen opzoeken blijkt wel uit de volgende feiten: Op één plaats zit hier een zwerm in een schoorsteen, terwijl op een andere plaats een zwerm onder den vloer van een woonkamer is gehuisvest, dit laatste kwam door een luchtrooster naar binnen en maakte daar een kleine opening in den vloer haar opwachting bij de familie. 't Was een plezierig feest ??!!

En op 25 juli 1925 stund er ien de Möppeler kraante:

RUINEN. Niettegenstaande de kerk in ons dorpje verleden jaar grondig is gerestaureerd vond een zwerm nijvere bijtjes een opening in den muur alwaar zich blijkbaar een grotere ruimte achter bevond, deze opening vonden de bijen zeker even geschikt als een korf, althans ze hebben zich daar geïnstalleerd. Nu kan men de bijtjes alle dagen daar in en uit zien vliegen om hun unieke proviand op te slaan. Meerdere personen zijn reeds bezig geweest om de zwerm in een korf machtig te worden, doch tot op heden is het nog niemand gelukt.

< terug naar startpagina